گروه معادن
 
آمار صادرات و واردات معدنی در سال‌گذشته بررسی شد
تصویر تجارت معدن در ۱۴۰۲
گروه معادن - تراز تجاری بخش معدن در ۱۱ماهه ۱۴۰۲ به‌میزان ۶‌میلیارد و ۱۷۷‌میلیون دلار مثبت است. بررسی‏‏‏‏‌ آمار صادرات و واردات معدنی در ۱۱ماهه ۱۴۰۲ حاکی از آن است که در این مدت صادرات معدن و صنایع معدنی به میزان ۱۲‌میلیارد و ۲۸۹‌میلیون دلار به وزن ۵۷.۹۷۹‌هزار ‌تن بوده‌است. در این مدت واردات معدنی به میزان ۶‌میلیارد و ۱۱۳‌میلیون دلار و به وزن ۴.۴۳۵‌هزار‌ تن بوده‌است. براین اساس تراز تجاری در این بخش ۶‌میلیارد و ۱۷۷‌میلیون دلار از لحاظ ارزشی و ۵۳.۵۴۴‌هزار ‌تن به لحاظ وزنی مثبت بوده‌است.
 
به گزارش ماین نیوز، معدن و صنایع معدنی 28‌درصد ارزش صادرات در11‌ماهه 1402 را شامل شده‌است. صادرات معدنی در این مدت 12‌میلیارد و 289‌میلیون دلار بوده که نسبت به 10‌میلیارد و 929‌میلیون دلار مدت مشابه سال‌گذشته، به لحاظ ارزشی12‌درصد و به لحاظ وزنی 34‌درصد رشد داشته‌است.

صادرات معدنی به تفکیک بخش‌های عمده و گروه‌های کالایی

بررسی صادرات معدنی به تفکیک بخش‌های عمده و گروه‌های کالایی طی یازده‌ماهه 1402حاکی از آن است که صنایع معدنی فلزی سهم ارزشی 20‌درصدی، صنایع معدنی غیرفلزی سهم 2.6‌درصدی و بخش معدن سهم 4.8‌درصدی از صادرات کل کشور در این مدت داشته‌است که در مجموع سهم بخش معدن از صادرات به 27.4‌درصد رسیده‌است. در بخش صنایع معدنی فلزی، شمش فولاد سهم 7.6‌درصدی، سایر صنایع معدنی فلزی سهم 3.3درصدی، محصولات طویل فولادی سهم 3.2‌درصدی، شمش آلومینیوم سهم 1.5‌درصدی، کاتد مس سهم 1.4‌درصدی، شمش روی سهم 0.8‌درصدی، آهن‌اسفنجی سهم 0.8‌درصدی، محصولات تخت فولادی سهم 0.6‌درصدی، فروآلیاژها سهم 0.3‌درصدی، فولادی لوله و پروفیل سهم 0.3‌درصدی، شمش سرب سهم 0.1‌درصدی از صادرات کل داشته‌‌‌‌‌اند. در بخش صنایع معدنی غیرفلزی نیز کاشی و سرامیک سهم 0.7‌درصدی، کلینکر سهم 0.4‌درصدی، سنگ ساختمامی سهم 0.4‌درصدی، سایر صنایع معدنی غیرفلزی سهم 0.4‌درصدی، سیمان سهم0.4‌درصدی، شیشه ساختمانی سهم 0.2‌درصدی، چینی بهداشتی سهم 0.1‌درصدی از صادرات داشته‌است. همچنین در بخش معدن، سنگ و کنسانتره آهن سهم 3.8درصدی، سایر معدن سهم 0.8‌درصدی و سنگ و کنسانتره مس سهم 0.2‌درصدی از صادرات11‌ماهه داشته‌‌‌‌‌اند.


مقاصد صادراتی بخش معدن

بررسی مقاصد صادراتی بخش معدن حاکی از آن است که چین با سهم 30‌درصدی همچنان شریک اول تجاری کشور است. بعد از چین عراق با سهم 19‌درصدی، ترکیه با سهم 10درصدی، امارات‌متحده‌عربی با سهم 9‌درصدی، عمان با سهم 6درصدی، اندونزی با سهم 5‌درصدی و سایر کشورها با سهم 21‌درصدی در جایگاه‌های بعدی قرار داشته‌‌‌‌‌اند. بررسی صادرات به چین حاکی از آن است که صادرات معدنی به این کشور شامل شمش فولاد با سهم 8‌درصدی و سنگ و کنسانتره آهن با سهم 12‌درصدی است. همچنین صادرات معدنی به عراق شامل صنایع معدنی فلزی با سهم 20‌درصدی و صنایع معدنی فلزی با سهم 7‌درصدی است. صادرات به امارات نیز شامل صنایع معدنی فلزی با سهم 17‌درصدی است. صادرات به ترکیه نیز شامل شمش آلومینیوم با سهم 10‌درصدی، سایر صنایع معدنی فلزی با سهم 8‌درصدی، شمش روی با سهم 6 درصدی، شمش فولاد با سهم 3‌درصدی است. صادرات به هند نیز شامل صنایع معدنی فلزی با سهم 11‌درصدی است. صادرات به پاکستان نیز شامل صنایع معدنی فلزی با سهم 12‌درصدی است. صادرات معدنی به افغانستان نیز شامل صنایع معدنی فلزی با سهم 11‌درصدی و صنایع معدنی غیرفلزی با سهم 4‌درصدی است.

صادرات به عمان نیز شامل سهم 40‌درصدی شمش فولاد، سهم 7‌درصدی سنگ و کنسانتره آهن، سهم 5‌درصدی کود اوره و سهم 3‌درصدی آهن‌اسفنجی است. صادرات معدنی به فدراسیون‌روسیه نیز شامل سهم 4‌درصدی صنایع معدنی غیرفلزی است. صادرات معدنی به اندونزی نیز شامل صادرات 93‌درصدی شمش فولاد به این کشور در 11‌ماهه 1402 است.

واردات معدنی در 11‌ماهه 1402

بررسی آمار واردات در یازده ماه سالی که گذشت حاکی از آن است که معدن و صنایع معدنی سهم 10درصدی از واردات کل کشور داشته‌است. در 11‌ماهه 1402؛ واردات بخش معدن به ارزش 6‌میلیارد و 113‌میلیون دلار به وزن 4.435‌هزار‌تن بوده‌است. واردات این بخش د ر مدت مشابه سال‌قبل، به ارزش 4‌میلیارد و 325‌میلیون دلار به وزن 3.702‌هزار‌تن بوده که براین اساس واردات معدنی طی یک سال‌41درصد از لحاظ ارزشی و 20‌درصد به لحاظ وزنی افزایش داشته‌است.


مبادی وارداتی بخش معدن

بررسی مبادی وارداتی بخش معدن حاکی از آن است که چین با سهم 34‌درصدی اصلی‌ترین شریک معدنی است.

بعد از چین، امارات‌متحده‌عربی با سهم 25‌درصدی، ترکیه با سهم 17‌درصدی، عراق با سهم 7‌درصدی، هنگ‌کنگ با سهم 4‌درصدی، عمان با سهم 3‌درصدی و سایر کشورها با سهم 10‌درصدی قرار داشته‌‌‌‌‌اند. واردات معدنی از چین شامل صنایع معدنی فلزی با سهم 9‌درصدی از واردات از این کشور است.

وارد ات از ترکیه نیز شامل سنگ‌ها و فلزات گرانبها و نیمه‌گرانبها با سهم 9‌درصدی و صنایع معدنی فلزی یا سهم 5‌درصدی است.واردات معدنی از هند نیز شامل صنایع معدنی فلزی با سهم 3‌درصدی است. واردات معدنی از عمان نیز شامل سهم 17‌درصدی بخش معدن و سهم 5درصدی صنایع معدنی فلزی است.

واردات معدن به تفکیک بخش‌های عمده و گروه‌های کالایی

بررسی واردات به تفکیک بخش‌های عمده و گروه‌های کالایی نشان می‌دهد؛ صنایع معدنی فلزی سهم 5.4‌درصدی، صنایع معدنی غیرفلزی سهم 0.6‌درصدی و معدن سهم 1.4‌درصدی از واردات کل کشور در 11‌ماهه 1402 داشته‌‌‌‌‌اند.

براین اساس در بخش صنایع معدنی فلزی، محصولات تخت فولادی سهم 2.3‌درصدی، سایر صنایع معدنی فلزی سهم 2.2‌درصدی، فروآلیاژها سهم 0.4درصدی، شمش آلومینیوم سهم 0.2‌درصدی، محصولات طویل فولادی سهم 0.2‌درصدی، فولادی لوله و پروفیل سهم0.03‌درصدی، شمش سرب سهم 0.02‌درصدی و شمش فولاد سهم 0.01‌درصدی از واردات 11‌ماهه داشته‌‌‌‌‌اند.

بررسی واردات صنایع معدنی غیرفلزی نیز شامل سایر صنایع معدنی غیرفلزی با سهم 0.5‌درصدی، شیشه ساختمانی با سهم 0.01‌درصدی، سیمان با سهم 0.01‌درصدی، سنگ ساختمانی با سهم 0.01‌درصدی و کلینکر با سهم 0.001‌درصدی است.

بررسی واردات بخش معدن نیز شامل سایر معدن با سهم 1.4‌درصدی، سنگ و کنسانتره مس با سهم 0.006 است. همچنین فلزات گرانبها سهم 2.8‌درصدی از واردات بخش معدن داشته‌‌‌‌‌اند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
کد مطلب: 71978
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد